Ga naar hoofdinhoud
Starten met werken

Het loonstrookje: wat staat er op?

Elke maand ontvang je van je werkgever een loonstrookje. Voor veel a(n)ios zijn niet alle afkortingen en getallen die hierop staan direct duidelijk. In dit artikel legt De Jonge Specialist het loonstrookje stap voor stap uit. Hiervoor gebruiken we een format dat veel wordt gebruikt. Het kan zijn dat je eigen loonstrookje er anders uitziet, maar er zullen overwegend dezelfde zaken op terug te vinden zijn.

Loonberekening

Brutoloon
 1. Salaris
  Je brutoloon bestaat uit je basissalaris, je onregelmatigheidstoeslag (ORT) en eventuele vaste toeslagen. Of dit salaris het juiste is waar je recht op hebt kun je nazoeken in de cao. De percentages en vergoeding van de ORT is per dienstmoment en cao anders. Vaak kom je percentages tegen zoals 22%, 38%, 47%, 52% en 60%.
 2. Premie pensioen (OP)
  Dit is de premie die je elke maand afdraagt voor je pensioenopbouw. De premie wordt ingehouden op je brutoloon. Je betaalt dus geen loonheffing over de ingehouden premie. Afhankelijk van de cao die op jou en je werkgever van toepassing is, zit hier een percentage aan vast. De pensioenpremie bij PFZW is in 2022 25,8%, waarvan je werkgever op grond van de cao 50% bijdraagt. Bij het ABP is de pensioenpremie voor 2022 25,9%, waarvan je werkgever 2/3 bijdraagt. Op je loonstrookje zie je exact welk bedrag jij hier maandelijks voor ‘afdraagt’. Het ziekenhuis waar je in dienst bent, betaalt dus ook aan je pensioen mee. Die bijdrage is net als die van jou, afhankelijk van de cao waar je onder valt. De premie die je werkgever afdraagt is niet te zien op je loonstrook. Je betaalt in de regel geen loonheffing over de ingehouden pensioenpremie.
 3. Premie arbeidsongeschikheid (AP of AOP)
  Dit is de premie die je betaalt voor arbeidsongeschiktheidspensioen. De premie wordt aan het pensioenfonds betaald en is bedoeld ter (collectieve) verzekering van het risico op arbeidsongeschiktheid. Als je afgekeurd wordt (voor de WIA) kan je, als je voldoet aan de voorwaarden van het Pensioenreglement, in aanmerking komen voor een dekking. De premie wordt berekend als een percentage van de pensioengrondslag (een deel van het salaris) en is afhankelijk van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. Ook over dit bedrag betaal je geen loonheffing.
Nettoloon
 1. Loonheffing
  Over je brutoloon (dus je salaris en toeslagen minus de OP en AP premie) moet je loonheffing betalen. Over een deel van je loon hoef je geen loonbelasting te betalen. Dit wordt de loonheffingskorting genoemd. Loonheffing is een combinatie van loonbelasting en de premies voor volksverzekeringen, namelijk de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandewet (Anw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Onder het kopje ‘Loon Loonheffing’  staat het bedrag waarover dit berekend wordt. Dit bedrag komt tot stand door je brutoloon te nemen minus de loonheffingskorting je premie pensioen en minus je premie arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de loonheffing wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd.
 2. Loonfheffing bijzonder tarief (BT)
  Loonheffing bijzonder tarief (BT) wordt gerekend over eenmalige uitkeringen of beloningen, zoals vakantiegeld of eindejaarsuitkering of overwerkloon. Onder het kopje ‘bijzonder tarief %’ op je loonstrook vind je hoe hoog het percentage voor jou is. Dit percentage wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van de hoogte van je totaal aan ‘loon’ waarover je loonheffing hebt betaald in het voorgaand jaar.
 3. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk of WN WIA-WGA)
  Als je in loondienst werkt of een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geniet, moeten er voor jou premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Je werkgever of uitkeringsinstantie betaalt deze premies aan de Belastingdienst. De regel is dat in beginsel je werkgever de premies werknemersverzekeringen betaalt. Hierop is één uitzondering: jij betaalt misschien mee aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk). Een werkgever mag bij één enkele premie ‘voor maximaal 50% aan de medewerker doorbelasten. Afhankelijk van je werkgever wordt dit dan ingehouden op je loon. Een werkgever kan er ook voor kiezen deze premie niet door te belasten aan medewerkers. Dan zie je hier niets van terug op jouw loonstrook.

Overige gegevens

 • Arbeidskorting of loonheffingskorting
  Een werknemer met slechts één werkgever heeft altijd loonheffingskorting. Als een werknemer twee werkgevers heeft, zal hij meestal loonheffingskorting aanvragen bij de werkgever bij wie hij/zij het hoogte salaris krijgt. Als a(n)ios bepaal je dus zelf of je aanspraak maakt op loonheffingskorting. Dit bedrag is hetgeen je geen belasting over betaald. Bij indiensttreding dien je dit bij je werkgever te melden. De werkgever heeft ook de plicht dit uit te vragen en te registreren, dus is het onderdeel van een in dienst proces en wordt vanzelf naar gevraagd.
 • Reservering vakantietoeslag en reservering eindejaarsuitkering (EJU)|
  Elke maand wordt er een bedrag berekend voor je vakantietoeslag en je eindejaarsuitkering. Dit percentage is afhankelijk van je cao en wordt berekend over je brutosalaris vermeerderd met vaste toeslagen. De eindejaarsuitkering wordt op grond van de cao berekend op basis van het brutosalaris. Het kan ook over meer loonbestanddelen verschuldigd zijn. Of dat zo is hangt onder meer af van hoe die arbeidsvoorwaarde is gedefinieerd in de cao en/of je arbeidsovereenkomst.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de diverse cao’s kijk dan hier of in de brochures van De Jonge Specialist over de cao voor aios en anios.

Dit artikel delen?