Ga naar hoofdinhoud
Starten met werken

Alle artsen van A tot Z

Je hebt jouw artsexamen behaald of bent van plan dat binnenkort te toen. Heb je een idee wat voor arts je wilt worden? En welke artsen er allemaal zijn? We helpen je op weg met dit overzicht.

Welke artsenberoepen en functies zijn er?

In Nederland werken ongelooflijk veel verschillende artsen. Er zijn meer dan 40 specialistische vervolgopleidingen en er worden verschillende termen gebruikt voor bepaalde type dokters. En dan hebben we het nog niet eens over de subspecialisaties gehad. In deze lijst zetten we alle soorten artsen op een rij. Heb je nog een aanvulling? Laat het ons weten via info@startalsarts.nl.

Artsen van a tot z

 1. Aios Een aios is een arts in opleiding tot specialist, ook wel arts-assistent genoemd. De term wordt gebruikt voor alle artsen die een medische vervolgopleiding volgen.
 2. Allergoloog Een allergoloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met allergieën. Inmiddels is de opleiding ondergebracht bij de interne geneeskunde en worden geen nieuwe allergologen toegelaten tot het specialistenregister van de RGS.
 3. Anesthesioloog/ anesthesist De anesthesioloog is een medisch specialist en houdt zich bezig met medicatie van de patiënt om iemand te verdoven, onder narcose te brengen of (chronische) pijn te bestrijden. Hij screent de patiënt, zorgt voor verdoving/narcose, doet aan pijnbestrijding, palliatieve zorg en urgentiegeneeskunde (zoals op de SEH of IC). De anesthesioloog is voornamelijk werkzaam in een ziekenhuis, maar ook te vinden in zelfstandige behandelcentra.
 4. Anios Een anios is een arts niet in opleiding tot specialist, ook wel arts-assistent genoemd. Anios werken veelal in ziekenhuizen binnen een bepaald specialisme. Veel anios willen aios worden, vandaar dat de termen ook aan elkaar gerelateerd zijn.
 5. Arts Een arts is iemand die zijn geneeskundeopleiding met succes heeft afgerond en het artsexamen heeft behaald. Een arts is geregistreerd in het BIG-register en is een erkende titel. Als je geen medische vervolgopleiding doet, blijf je arts zolang je aan de kwalificaties van het BIG-register blijft voldoen.
 6. Arts-acupuncturist Er zijn artsen die niet-reguliere behandelwijzen (ook wel ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde) aanbieden, zoals de arts-acupuncturist. Dit is een arts die medische acupunctuur toepast. De medisch acupunctuur gaat uit van een holistische benadering van het menselijk lichaam. Een acupunctuurbehandeling kan als complementaire geneeswijze worden aangeboden.
  Niet-reguliere behandelwijzen zijn niet erkend als een apart specialisme binnen de reguliere geneeskunde. Veel artsen die niet-reguliere behandelwijzen aanbieden, combineren dit met hun beroep als reguliere arts, zoals huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
 7. Arts-assistent Een arts-assistent heeft de geneeskundeopleiding met succes afgerond en mag zichzelf arts of basisarts noemen. Als arts-assistent kan je in opleiding zijn tot specialist (aios) of niet in opleiding zijn (anios).
 8. Arts Beleid en advies/ beleidsarts Een arts beleid en advies is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Zoals de naam al doet vermoeden, werkt een beleidsarts niet in de directe patiëntenzorg. De beleidsarts werkt vaak bij zorgverzekeraars, overheidsinstellingen, GGD’en, defensie en de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). De beleidsarts ontwerpt plannen en regelingen waarbij hij kijkt naar wetgeving, financiering, processen en krachtenvelden. Hij toetst deze aan de consequenties hiervan voor individuele patiënten. Zijn taak is om te kijken wie voor welke zorg in aanmerking komt en wat dit betekent op individueel-, organisatie- en maatschappelijk niveau.
 9. Arts infectieziektebestrijding Een arts infectieziektebestrijding is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). De arts infectieziektebestrijding werkt veelal bij een GGD, landelijke instelling zoals RIVM en onderzoeksinstituten. Hij richt zich op het voorkomen en bestrijden van diverse besmettelijke infectieziekten. De arts infectieziektebestrijding indiceert en regisseert grootschalige interventies, waarbij hij zich begeeft tussen professionals en de samenleving als geheel (het publiek). Drie thema’s in het werk zijn bewaken, beheersen en beschermen. In dit werk gaat het altijd om maatschappelijke relevantie, nooit om één patiënt.
 10. Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde/ tropenarts De arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde wordt ook wel tropenarts genoemd. Het specialisme valt onder de profielartsen KNMG. De tropenarts vind je veelal in het buitenland in ‘low and middle income’ landen. Als tropenarts heb je een divers werkgebied dat varieert van directe patiëntenzorg, in soms erbarmelijke toestanden, tot een beleidsfunctie bij een internationale gezondheidsorganisatie. De tropenarts kenmerkt zich door zowel individuele zorg te verlenen, als zich in te zetten voor gezondheidsbevordering in brede zin.
 11. Arts klinische chemie Klinische chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de analyse van patiënten-materiaal zoals bloed en ander lichaamsvocht ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts klinische chemie of klinisch chemicus (die geen geneeskunde heeft gestudeerd) in een laboratorium van een ziekenhuis. De arts klinisch chemicus is een medisch specialist. 
 12. Arts Maatschappij + Gezondheid De arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Hij zorgt niet voor één patiënt, maar voor iedereen. Hierbij staat niet het behandelen voorop, maar is preventie het uitgangspunt. De arts M+G werkt niet in het ziekenhuis, maar vaak bij een GGD, in de wijk, bij Veilig Thuis, het RIVM, op scholen, bij ministeries of bij een zorgverzekeraar. Binnen de opleiding zijn nog 8 profielen: beleid & advies, donorgeneeskunde, forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, tuberculosebestrijding, sociale indicatiestelling & advisering. Het profiel vertrouwensarts is nieuw.
 13. Arts medische milieukunde Een arts medische milieukunde is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme maatschappij en gezondheid (M+G). Hij wordt ook wel medisch milieukundige genoemd en werkt meestal bij een GGD. Hij heeft als taak het bewaken en bevorderen van een gezond leefmilieu, waarnaast hij zich inzet voor het tegengaan van ongewenste blootstelling vanuit het milieu en zich inzet bij ongevallen en rampen door advies en voorlichting te geven aan overheden.  
 14. Arts N.P. Een arts N.P. is een arts die niet praktiserend is. Deze benaming wordt gebruikt voor mensen die wel het artsexamen succesvol hebben afgerond, maar die niet meer werkzaam zijn als arts en dus niet meer BIG-geregistreerd zijn. Deze mensen mogen hun artsenvak niet meer uitoefenen.
 15. Arts-onderzoeker Een arts-onderzoeker, ook wel promovendus genoemd, is iemand die een promotietraject is gestart, en de opleiding geneeskunde met het artsexamen heeft afgerond. De persoon is arts en promovendus.
 16. Arts sociaal medische indicatiestelling en advisering Een arts sociaal medische indicatiestelling en advisering is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme maatschappij en gezondheid (M+G). De arts sociaal medische indicatiestelling en advisering werkt veelal bij zorgverzekeraars, GGD’en, binnen zorginstellingen en bij defensie. Hij toetst of mensen die beroep doen op zorg of zorgvoorzieningen, volgens de wetgeving ook aanspraak kunnen maken op deze zorg/voorzieningen. Daarom is het van belang dat hij neutraal en objectief kan kijken, en keuzes maakt die toetsbaar zijn. Tenslotte gaat de arts sociaal medische indicatiestelling en advisering over de verdeling van collectieve middelen.
 17. Arts tuberculosebestrijding De arts tuberculosebestrijding is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme maatschappij en gezondheid (M+G). Hij wordt ook wel tuberculose arts genoemd. De tuberculose arts werkt binnen ziekenhuizen, GGD’en of in het buitenland. Hij werkt veel samen met andere specialisten en fungeert als spin in het web ten aanzien van tuberculosebestrijding. De tuberculose arts diagnosticeert en stelt behandelingen in, die ook curatief kunnen zijn. Zijn werk heeft ook een preventieve component. Veel tuberculose artsen zijn ex-tropenartsen.
 18. Arts voor Verstandelijk Gehandicapten De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is een geneeskundig specialist. De AVG richt zich op het bewaken en bevorderen van de gezondheidstoestand van mensen met een verstandelijke beperking en is actief op een breed terrein van de geneeskunde (van oogheelkunde tot psychiatrie). De AVG is lid van een multidisciplinair team en beschikt over een netwerk met (para)medische disciplines, zowel binnen de zorgorganisatie als daarbuiten. Hij werkt meestal in een specialistische zorgstelling, en is soms te vinden in een polikliniek.
 19. Basisarts Basisarts is een andere term voor arts. Een basisarts is een arts die BIG-geregistreerd is, maar geen medische vervolgopleiding heeft afgerond. De basisarts voldoet wel aan de herregistratie-eisen en kan daarom de titel arts blijven gebruiken.
 20. Bedrijfsarts/ arts Arbeid en gezondheid Een bedrijfsarts is een geneeskundig specialist die advies geeft en werknemers en werkgevers begeleidt, zowel op individueel als op organisatieniveau. Hij draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers en veilige werkomstandigheden. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de arbozorg en verzuimbegeleiding. Ook begeleid hij re-integratietrajecten van zieke werknemers.
 21. Brandwondenarts Een brandwondenarts wordt opgeleid in een brandwondencentrum of ziekenhuis. Dit is een interne opleiding, want er is geen landelijk opleidingscentrum. Zoals de naam ook zegt, houdt de arts zich bezig met de behandeling, opvang en nazorg van een patiënt met brandwonden. Deze arts werkt veel in een multidisciplinair team, waarvan de brandwondenarts vaak de coördinatie op zich heeft. Hij heeft affiniteit met chirurgie en een groot empathisch vermogen. Hij is BIG-geregistreerd als arts, maar heeft geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 22. Cardioloog Een cardioloog is een medisch specialist en vooral werkzaam in het ziekenhuis. Zijn aandachtsgebied is preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Het werk heeft diverse aspecten en is zowel onderzoekend, als therapeutisch, als medicamenteus en uitvoerend (invasief), maar opereert niet zelf (hartchirurg). De (technologische) ontwikkelingen in de cardiologie gaan snel.
 23. Cardio-thoracaal chirurg/ thoraxchirurg Een cardio-thoracaal chirurg is een medisch specialist die op operatieve wijze patiënten met afwijkingen in de thorax, zoals in het hart, de longen en de grote vaten, behandelt. Ook de operatieve correctie van afwijkingen van de borstwand behoort tot de cardio-thoracale chirurgie. Hij werkt altijd in een ziekenhuis, veelal op de OK. De cardio-thoracaal chirurg werkt nauwelijks op de polikliniek.  Patiënten worden meestal naar de cardio-thoracaal chirurg verwezen door een longarts of cardioloog.
 24. Chef de clinique Een chef de clinique is een medisch specialist die ingeschreven staat in het specialistenregister van de RGS, werkzaam is als medisch specialist in een ziekenhuis of universitair medisch centrum, maar nog geen vaste aanstelling heeft binnen de afdeling, de vakgroep of het MSB.
 25. Chirurg Een chirurg is een medisch specialist, werkzaam in het vakgebied heelkunde (een snijdend specialisme). Hij verricht kleine en grote ingrepen bij patiënten op de OK of in de polikliniek. Hij houdt zich ook bezig met de intake en nazorg van patiënten. Een chirurg is niet alleen te vinden in het ziekenhuis, maar ook in zelfstandige behandelcentra. Er zijn algemeen chirurgen met een breed werkgebied, maar vaak is de chirurg verder gespecialiseerd, in bijvoorbeeld oncologie, traumachirurgie of kinderchirurgie. De chirurg is handvaardig, besluitvaardig en stressbestendig.
 26. Cosmetisch arts De cosmetisch arts is een profielarts KNMG en vooral te vinden in zelfstandige behandelcentra. De cosmetisch arts is een ondernemende arts, waarbij patiënten voornamelijk op eigen initiatief langskomen, in plaats van met doorverwijzing. De cosmetisch arts diagnosticeert, behandelt en verzorgt nazorg van de huid en onderliggende structuren. De arts is ook gespecialiseerd in huidverouderingsprocessen. De focus ligt op het werken met injectables en andere technieken om huidverbetering te realiseren.   
 27. Dans- en muziekarts Een dans- en muziekarts heeft dansers en musici als patiënten. De arts houdt zich bezig met preventie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen. Daarnaast doet de dans- en muziekarts wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en aandoeningen van musici en dansers. Het is geen erkend specialisme, maar om als dans - en muziekarts aan de slag te gaan en blijven dien je BIG-geregistreerd te zijn en nascholing van de NVDMG te volgen.
 28. Dermatoloog Een dermatoloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met de huid. Naast diagnostiek, behandelt de dermatoloog aandoeningen en opereert hij. Naast behandeling van ziekten, houdt de dermatoloog zich bezig met cosmetische verfraaiing van de huid. Als dermatoloog werk je niet alleen in een ziekenhuis, maar ook op poliklinieken, in zelfstandige behandelcentra en soms in gezondheidscentra.
 29. Donorarts Een donorarts is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). De donorarts richt zich op het algehele beleid, beoordeling en controle over donors die lichaamsmateriaal (bloed, cellen, weefsels en organen) afstaan. Hij houdt zich bezig met de medische, ethische en beleidsaspecten van doneren. Een belangrijke taak is de onafhankelijke beoordeling van de geschiktheid van donoren om daarmee de veiligheid voor donors en de veiligheid en effectiviteit van het afgestane lichaamsmateriaal zo goed mogelijk te borgen. De meer klinische taken rondom donatie worden uitgevoerd door medisch specialisten.
 30. Duikerarts De duikerarts is een arts die affiniteit heeft met duik- en hyperbare geneeskunde, en zich hier beroepshalve mee bezighoudt. Een duikerarts is geregistreerd als arts in het BIG-register en heeft daarnaast de scholing voor duikerartsen gevolgd, hierin zijn verschillende niveaus. De NVD organiseert scholing, accreditatie en certificering voor duikerartsen. De duikerarts verzorgt medische- en duikkeuring voor duikers, geeft voorlichting over duiken, en voorziet personen van medisch- en duikadvies. Hij is BIG-geregistreerd als arts, maar heeft geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 31. Fellow Een fellow is een medisch specialist die ingeschreven staat in het specialistenregister van de RGS. Hij werkt in een ziekenhuis of universitair medisch centrum. De fellow werkt zelfstandig als medisch specialist, maar volgt een fellowship waarin hij zich verder specialiseert binnen een bepaald deelgebied van het hoofdspecialisme: een superspecialisatie. Binnen het fellowship voert hij verrichtingen en handelingen uit onder supervisie van een superspecialist.
 32. Fertiliteitsarts/arts voortplantingsgeneeskunde Een fertiliteitsarts is een arts die werkt in een vruchtbaarheidskliniek of op de polikliniek fertiliteit van een algemeen ziekenhuis. De arts houdt zich bezig met vruchtbaarheidsproblemen. Het is geen erkende RGS opleiding, maar de VVF heeft wel een opleidingsplan ingesteld. Een fertiliteitsarts valt onder de eindverantwoordelijkheid van een gynaecoloog.
 33. Forensisch arts Een forensisch arts is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). De forensisch arts verricht lijkschouwingen (bij niet-natuurlijk overlijden) en stelt letselverklaringen op. Ook beoordeelt hij de gezondheid van personen die vastzitten op een politiebureau, en neemt bij verdachten en slachtoffers lichaamsmateriaal af voor onderzoek. Ook treedt hij geregeld op als deskundige voor het Openbaar Ministerie of een rechtbank. De forensisch arts is meestal in dienst van een GGD. Hij wordt vaak ingeschakeld door politie en justitie, maar heeft een onafhankelijke rol. Het is dus noodzakelijk voor een forensisch arts om kennis te hebben van de diverse rollen van bijvoorbeeld het OM en de politie.
 34. Gemeentearts Een gemeentearts bestaat niet meer. Het was een arts die door de gemeente was aangesteld om te praten binnen de gemeente over de gezondheidszorg in brede zin. Daarnaast werd de gemeentearts gebruikt om basiszorg te verlenen aan inwoners van de gemeente die dit niet zelf konden organiseren/betalen.
 35. Geneeskundig specialist Een geneeskundig specialist is een arts die een specialistische vervolgopleiding heeft afgerond. Het curriculum van deze vervolgopleiding is vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS) en erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een beschermde titel. Deze artsen zijn opgenomen in het specialistenregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 36. GGD-arts Een GGD-arts werkt bij een GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst). GGD-arts is geen officiële term, maar een verzamelnaam voor allerlei sociaal geneeskundigen die werkzaam zijn binnen een GGD. Dit zijn ook wel de artsen Maatschappij + Gezondheid, die nog meerdere subspecialisaties hebben, zoals arts beleid en advies, arts infectieziektebestrijding en jeugdarts.
 37. Gynaecoloog De gynaecoloog is een medisch specialist die meestal werkzaam is in een ziekenhuis. De gynaecoloog is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van vrouwen met aandoeningen en ziektes op gebied van obstetrie, oncologie, voortplantingsgeneeskunde en algemene gynaecologie. De gynaecoloog houdt zich bezig met het functioneren van de vrouwelijke geslachtsorganen, de zwangerschap en bevalling, de overgang, anticonceptie, seksuologische problemen en meer. Naast diagnostiek en behandeling is het ook een chirurgisch vakgebied.
 38. Havenarts Een havenarts is geen officiële term. Havenartsen zijn veelal artsen die opvarenden van schepen en platforms behandelen. Soms hebben ze een eigen praktijk in of nabij een haven. De havenarts keurt en vaccineert opvarenden (zeelieden), en zet zijn deskundigheid in om een bindend oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid van zeelieden. Er bestaat geen opleiding om havenarts te worden. Vaak hebben havenartsen de opleiding tot huisarts of sociaal geneeskundige afgerond en uiteraard affiniteit met het leven op zee. Hij is BIG-geregistreerd als arts, maar heeft geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 39. Huisarts De huisarts is een geneeskundig specialist en wordt gezien als de poortwachter van de zorg. De meeste patiënten komen met een klacht als eerste bij de huisarts, die of zelf behandelt of doorverwijst naar een specialist. Huisartsen zijn generalisten, en hebben een breed werkveld van diagnostiek, behandeling, begeleiding en preventie. Iedere patiënt is verschillend, en de huisarts bouwt vaak een vertrouwensband op met zijn patiënten.
 40.  Internist Een internist is een medisch specialist, die zich richt op de inwendige organen en orgaansystemen van jong)volwassenen. Interne geneeskunde is een beschouwend specialisme, waarbinnen de internist pathofysiologische verbanden legt, klachten probeert te verklaren en op te lossen. Hij werkt meestal in het ziekenhuis, waarbij hij een centrale rol speelt in de samenwerking met andere specialismen. Steeds vaker zie je de internist ook in een anderhalvelijnscentrum.
 41. Intensivist Een intensivist is een medisch specialist die met name werkzaam is op de Intensive Care (IC) afdeling van het ziekenhuis. Een intensivist heeft een medisch specialistische opleiding afgerond in anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie en neurologie. Daarna heeft hij het tweejarig fellowship IC gedaan. Intensive Care geneeskunde richt zich, zoals de naam al zegt, op intensieve zorg.
 42. Jeugdarts Een jeugdarts of arts M+G: jeugdgezondheidszorg, is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). De jeugdarts houdt zich bezig met kinderen van 0 tot 19 jaar. Hij is vooral te vinden in GGD ‘en, thuiszorginstellingen en ggz-instellingen.  De jeugdarts richt zich zowel op het individu als op groepen jonge mensen, en werkt hiervoor samen met diverse instanties, gezondheidszorgprofessionals, scholen en ouders. Kerntaak van de jeugdarts is het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de jeugd. Ook preventie is een belangrijke taak van de jeugdarts.
 43. Justitieel geneeskundige De justitieel geneeskundige is een huisarts die werkzaam is binnen een justitiële inrichting, oftewel de gevangenis. Je hebt hier als huisarts een aantal aanvullende competenties voor nodig, omdat deze zorg een aantal specifieke aandachtsgebieden heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verslaving, psychiatrie en infectieziekten. Deze competenties staan beschreven in het competentieprofiel van de justitieel geneeskundige.  
 44. Kaakchirurg Een kaakchirurg is een tandheelkundig specialist en arts, die vooral werkzaam is in tandheelkundige klinieken en ziekenhuizen. De kaakchirurg wordt ook wel MKA-chirurg genoemd: mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Sinds 2000 heeft een kaakchirurg zowel het artsendiploma behaald als het tandartsdiploma. Hij behandelt voornamelijk ziekten en afwijkingen van mond en gezicht. Daarbij richt hij zich niet alleen op harde weefsels zoals gebit, kaak, een aangezichtsskelet, maar hij opereert ook weke delen zoals huid, slijmvliezen en speekselklieren.
 45. Keel-neus-oorarts Een KNO-arts is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Hij houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren (KNO). Ook het hoofdhalsgebied behoort tot het werkgebied van de KNO-arts. Het grootste deel van zijn tijd besteedt de KNO-arts op de polikliniek. Daarnaast doet de KNO-arts zelf chirurgische ingrepen.
 46. Kinderarts Een kinderarts is een medisch specialist die is gespecialiseerd in ziekten, aandoeningen en gezondheid van kinderen. Het vakgebied beslaat alle kinderen vanaf prematuur tot aan 18 jaar. Een kinderarts kijkt naar de groei en ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsfasen, waarbij oog is voor zowel de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind. De kinderarts heeft ook specifiek aandacht voor preventie. Het vakgebied is zeer breed en divers door diverse subspecialisaties.
 47. Klinisch geneticus Een klinisch geneticus is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. De klinisch geneticus houdt zich bezig met erfelijke en aangeboren aandoeningen, doet onderzoek naar erfelijkheid en geeft voorlichting aan patiënten. Een deel van het onderzoek vindt plaats in laboratoriumsetting. Regelmatig werken klinische genetica samen met andere specialismen.
 48. Klinisch geriater Een klinisch geriater is een medisch specialist die werkzaam is in het ziekenhuis of een GGZ-instelling.  De klinisch geriater werkt met kwetsbare oudere patiënten. Hij kijkt hierbij niet alleen naar lichamelijke klachten maar naar de mens als geheel, met aandacht voor somatische, psychiatrische, sociale en functionele problematiek. Goede communicatievaardigheden zijn van belang.
 49. Longarts Een longarts is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. De longarts houdt zich bezig met longziekten in brede zin. Zijn focus ligt op de diagnostiek en behandeling van aandoeningen aan het ademhalingsstelsel. Ook voert de longarts invasieve en niet-invasieve technieken uit, zoals bronchoscopie. Hij ziet zowel acute patiënten als chronische patiënten en werkt veel samen met andere specialismen.  
 50. Lucht- en ruimtevaartgeneeskundige De luchtvaartgeneeskundige is verantwoordelijk voor de keuringen en medische behandelingen van piloten en andere luchtvarenden, zoals in de ruimtevaart. Ook is hij betrokken bij het onderzoek naar luchtvaartongevallen en zorgt de arts voor het beperken/ controleren van de risico's voor de bemanning en leeft hij de keuringseisen strikt na. Het is geen erkende RGS opleiding, maar de arts is opgeleid tot Medical Examiner voor vliegers aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart. Daarna wordt hij geautoriseerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, afdeling Luchtvaart. Hij is BIG-geregistreerd als arts, maar heeft geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 51. Maag-darm-leverarts Een MDL-arts is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Hij houdt zich bezig met aandoeningen van de maag, het darmkanaal, galwegen, lever, alvleesklier en het perianale gebied. Naast diagnostiek en therapie voert de MDL-arts ook interventies en microchirurgische ingrepen uit. De MDL-arts ziet zowel acute als chronische patiënten en werkt veel samen met andere specialismen. Naast communicatie is het van belang dat hij goede technische vaardigheden heeft.
 52. Medisch microbioloog/ arts-microbioloog Een medisch microbioloog is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Zijn focus ligt op de diagnostiek, behandeling en het voorkomen van infecties en infectieziekten. Hij geeft leiding aan het microbiologisch laboratorium. Daarnaast heeft hij aandacht voor de ontwikkeling van richtlijnen en beleidsvorming, multidisciplinaire samenwerking, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Zijn expertise wordt zowel op individueel als groepsniveau (samenleving) ingezet.
 53. Medisch specialist Een medisch specialist is een arts die een medisch specialistische vervolgopleiding heeft afgerond. Het curriculum van deze vervolgopleiding is vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS) en erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een beschermde titel. Een medisch specialist is opgeleid in 1 van de 28 erkende medisch specialismen en staat ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.
 54. Militair arts/ algemeen militair arts Een militair arts is werkzaam bij het ministerie van Defensie. Hij is BIG-geregistreerd en heeft een verkorte officiersopleiding doorlopen. De militair arts houdt zich bezig met preventie (hygiëne, fysisch-chemische factoren), de opvang en behandeling van ongevals- en geweldslachtoffers of burgerslachtoffers en het management van patiëntenstromen. De arts is leidinggevende, coach van het medisch team en adviseur, en werkt zowel op een kazerne als in het buienland tijdens vredesmissies.
 55. Neurochirurg Een neurochirurg is een medisch specialist, superspecialist, die werkzaam is in het ziekenhuis (meestal een universitair medisch centrum). Hij houdt zich bezig met het opereren van het zenuwstelsel, de schedel, het ruggenmerg, de wervelkolom en bloedvaten rond het centraal zenuwstelsel. De neurochirurg is zeer handvaardig en op de hoogte van de laatste technologieën. Patiënten worden vaak doorverwezen naar de neurochirurg door de neuroloog. De complexiteit van de problematiek en behandeling is vaak groot.    
 56. Neuroloog Een neuroloog is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Neurologie is een beschouwend specialisme, wat goed tot uiting komt in de werkzaamheden. De neuroloog richt zich op de spieren, zenuwen, ruggenmerg en hersenen. De nadruk ligt op diagnostiek, therapeutische mogelijkheden, goede voorlichting en begeleiding. De neuroloog werkt veel samen met andere specialismen en kenmerkt zich door goede luistervaardigheden en de kunst goed door te vragen.
 57. Nucleair geneeskundige Een nucleair geneeskundige is een medisch specialist met specifieke kennis over straling en moleculaire beeldvormingstechnieken. Inmiddels is de opleiding ondergebracht bij de radiologie en worden geen nieuwe nucleair geneeskundigen meer opgeleid.
 58. Oogarts Een oogarts is een medisch specialist, die zowel te vinden is in het ziekenhuis, als in de polikliniek en in zelfstandig behandelcentra. Dit komt omdat het meeste werk poliklinisch of in een dagbehandeling wordt gedaan. De oogarts houdt zich bezig met het oog, orbita en de oogleden. De oogheelkunde is een beschouwend maar ook snijdend specialisme. Er is veel patiëntencontact en wisseling in patiënten. De oogarts werkt veel samen met andere specialismen en kenmerkt zich door precisie en handbekwaamheid.
 59. Orthopeed Een orthopeed is een medisch specialist die vooral in het ziekenhuis en zelfstandige behandelcentra werkt. Een orthopeed wordt ook wel orthopedisch chirurg genoemd vanwege het snijdende karakter van het werk. Een orthopeed focust zich op (operatieve) behandelingen aan het houdings- en bewegingsapparaat van de patiënt, inclusief de wervelkolom. Een deel van de orthopeden is gespecialiseerd in een bepaald gewricht (knie, heup etc.), maar het vak heeft een brede basis. Naast aangeboren afwijkingen, ontwikkelingsproblemen en groeistoornissen, behandelt de orthopeed ook metabole afwijkingen en acute patiënten. Orthopeden staan bekend om hun no-nonsense houding.
 60. Patholoog Een patholoog is een medisch specialist die vooral te vinden is in het laboratorium in het ziekenhuis. De patholoog diagnosticeert door middel van (microscopisch of computerondersteunend) onderzoek van cel- en weefselmateriaal. Hij stelt bijvoorbeeld typen kanker vast, eczeem of ontstekingsziekten. Een andere belangrijke taak van pathologen is het doen van obducties. Dit is uitgebreid onderzoek bij een overledene om meer te weten te komen over ziektes en aandoeningen. Een patholoog is op zoek naar puzzelstukjes om een verhaal van een patiënt compleet te maken.
 61. Plastisch chirurg Een plastisch chirurg is een medisch specialist die vooral te vinden is in het ziekenhuis en in zelfstandige behandelcentra. Hij houdt zich bezig met chirurgie in verschillende deelgebieden: plastische chirurgie, handchirurgie, reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie. Het doel van de plastisch chirurg is om de vorm en functie van lichaamsdelen van patiënten te herstellen. Denk hierbij aan verminkingen, reconstructies na kanker, aangeboren afwijkingen of afwijkingen van een infectie of ongeluk. Het is een misvatting dat plastisch chirurgen alleen esthetische chirurgie doen.  
 62. Profielarts KNMG Een profielarts KNMG is een arts die is geregistreerd in het BIG-register en een medische vervolgopleiding heeft afgerond die erkend is door het CGS. Een profielarts KNMG is een term die gebruikt wordt voor meerdere specialismen, zoals spoedeisende geneeskunde en cosmetische geneeskunde. Het is een beschermde titel. Een profielarts KNMG staat ingeschreven in het profielregister van de RGS.
 63. Psychiater Een psychiater is een medisch specialist die vooral in ggz-instellingen werkt, maar ook in het ziekenhuis is te vinden. De psychiater richt zich op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychiatrische aandoeningen. Een psychiater heeft exclusieve bevoegdheden ten opzichte van andere hulpverleners, zoals dwangtoepassingen en medicatie voorschrijven. Een psychiater focust zich op de samenwerking tussen lichaam en geest. Hij behandelt vaak de complexere, ernstigere en meer risicovollere aandoeningen.
 64. Radioloog Een radioloog is een medisch specialist die vooral in het ziekenhuis werkt. De radioloog focust zich op beeldvormende technieken, waarmee hij diagnosticeert en interventies uitvoert. De radioloog heeft vaak vluchtig (indirect) patiëntencontact, en werkt veelal in een multidisciplinair team. De radiologie wordt gezien als ondersteunend specialisme. Naast het maken van echo’s, MRI-scans en CT-scans, heeft de radioloog ook therapeutische technieken, zoals drainage en het opheffen van vernauwingen. De radioloog is vaardig in techniek en ICT, en houdt deze ontwikkelingen goed bij.     
 65. Radiotherapeut Een radiotherapeut is een medisch specialist die veelal in het ziekenhuis werkt. De radiotherapeut behandelt patiënten met ioniserende straling. Het specialisme heet officieel radiotherapie en oncologie, omdat de meeste patiënten kanker hebben. Je hebt nauw patiëntencontact in combinatie met technische aspecten. Ook werk je veel samen met andere specialismen, omdat kankerpatiënten vaak bij een andere specialist onder behandeling staan. Omdat de patiënten vaak ernstig ziek zijn, heeft de radiotherapeut goede contactuele eigenschappen. 
 66. Reumatoloog Een reumatoloog is een medisch specialist die zowel in het ziekenhuis werkt als bij lokale poliklinieken. Hij diagnosticeert en behandelt gewrichten, botten of spieren. De reumatoloog ziet patiënten van alle leeftijden met diverse ziektebeelden, zoals gewrichtsafwijkingen, stofwisselingsziekten, artrose en auto-immuunziekten. De radioloog heeft langdurige patiëntencontacten en werkt nauw samen met andere specialismen. Hij is onder andere in staat vocht te analyseren, röntgenfoto’s te beoordelen en echografie te verrichten.   
 67. Revalidatiearts Een revalidatiearts is een medisch specialist, die zich richt op de revalidatie van patiënten, veelal in een revalidatie-instelling of ziekenhuis. Het aandachtsgebied van een revalidatiearts is het voorkomen en verminderen van blijvende schade vanwege ziekte, letsel of aangeboren afwijkingen. Zijn doel is om handicaps te voorkomen/te marginaliseren, zodat de patiënt kan functioneren in de maatschappij, op het werk etc. Daarom heeft de revalidatiearts oog voor zowel het somatische, psychische en sociale welzijn van de patiënt.
 68. Scheepsarts Een scheepsarts onderzoekt en behandelt gezondheidsproblemen van bezoekers en bemanning aan boord van een schip of boot. Scheepartsen worden ook wel marinedokter of scheepsdokter genoemd. Vaak zijn scheepartsen (oud-)huisartsen of basisartsen met een sociale interesse en een brede medische achtergrond. Hij is BIG-geregistreerd als arts, maar heeft geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 69. Semi-arts Een semi-arts is nog student geneeskunde en zit in het laatste (zesde) studiejaar. Een semi-arts wordt ook wel de oudste co genoemd. Een semi-arts is nog geen arts, zoals het woord ook suggereert.
 70. Sociaal geneeskundige Sociale geneeskunde is een verzamelterm voor artsen die in het sociale domein werkzaam zijn. Sociaal geneeskundigen zijn geneeskundig specialist en als zodanig geregistreerd bij het CGS. Sociaal geneeskundigen hebben één van de opleidingen bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij + Gezondheid (of bijbehorend profiel) afgerond.
 71. Sociaal geriater Een sociaal geriater is een specialist die zich bezighoudt met medische zorg voor veelal thuiswonende ouderen. Inmiddels bestaat het vak niet meer, en is het ondergebracht onder de verpleeghuisgeneeskunde.
 72. Specialist ouderengeneeskunde Een specialist ouderengeneeskunde is een geneeskundig specialist die veelal werkt in verpleeghuizen, binnen geriatrische revalidatiecentra, alsook eerstelijnscentra zoals een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Zoals de naam al zegt, focust de specialist ouderengeneeskunde zich op kwetsbare oudere patiënten, maar soms ziet hij ook jongere patiënten. De specialist ouderengeneeskunde richt zich op het herstellen of behouden van het dagelijks functioneren. Hij werkt als hoofdbehandelaar in een multidisciplinair team en heeft de regie over de behandeling. De specialist ouderengeneeskunde diagnosticeert en behandelt diverse aandoeningen, ziektes en een combinatie ervan.  
 73. Spoedeisende hulparts (SEH-arts) Een spoedeisende hulparts is een profielarts KNMG die werkzaam is in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp (SEH). Bijna alle patiënten die rechtstreeks bij het ziekenhuis binnen komen, ziet de SEH-arts als eerste. De diversiteit in patiënten als in aandoeningen is groot, waarvoor de SEH-arts een brede basis nodig heeft van zowel diverse specialisaties, diagnostiek als behandelingen van acute zaken. Regelmatig heeft de SEH-arts te maken met hectiek, drukte en patiënten in levensbedreigende situaties. De SEH-arts werkt nauw samen met andere specialismen in het ziekenhuis.
 74. Sportarts Een sportarts is een medisch specialist die zich bezighoudt met het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van sporters (of mensen die sportieve activiteiten ondernemen). Hij werkt bij een sportorganisatie, in een ziekenhuis, bij een sportmedisch centrum of een sportgeneeskundige afdeling. Sportartsen kunnen individuen maar ook teams of groepen begeleiden. Hij verricht consulten, inspanningstesten, advisering, onderzoeken etc, waarbij ook een grote preventieve component is.
 75. Uroloog Een uroloog is een medisch specialist die vooral te vinden is in een ziekenhuis. De urologie omvat alle problemen aan de urinewegen en mannelijke geslachtsorganen.  De uroloog voert veel van de diagnostiek rondom nieren, blaas, prostaat, urethra en in- en uitwendige geslachtsorganen zelf uit. Daarnaast opereert hij gemiddeld twee dagen per week. De uroloog is handvaardig.
 76. Verloskundearts De verloskundearts is een basisarts die een specifieke en taakgerichte opleiding heeft gevolgd op gebied van verloskundige zorg. De verloskundearts verricht poliklinische zorg en werkt ook op de verloskamers en de afdelingen kraam- en verloskunde. Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van en in samenwerking met de gynaecoloog. Daarnaast werkt de verloskundearts nauw samen met de (klinisch) verloskundige.
 77. Verslavingsarts Een verslavingsarts is een profielarts KNMG die vooral werkzaam is in behandelcentra. De verslavingsarts verricht diagnostiek en behandelt ten aanzien van verslaving. Daarnaast kijkt de verslavingsarts naar sociaal-maatschappelijke, somatische en psychiatrische problematiek, de patiënt als geheel en zijn omgeving.  Hij werkt veel samen met andere specialismen waarin de verslavingsarts vaak de centrale rol heeft. Preventie is ook een belangrijk onderdeel van het werken als verslavingsarts.
 78. Vertrouwensarts Een vertrouwensarts is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Hij geeft advies en ondersteuning aan medewerkers van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De vertrouwensarts werkt op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Als vertrouwensarts zet je jouw medische expertise in bij meldingen waarbij bijvoorbeeld sprake is van lichamelijke mishandeling, levensbedreigende situaties voor kinderen of seksueel misbruik. Afhankelijk van de melding kan de vertrouwensarts ook zelf medisch onderzoek doen en in gesprek gaan met betrokken gezinsleden.
 79. Verzekeringsarts/ arts Arbeid en gezondheid Een verzekeringsarts is een geneeskundig specialist. Hij stelt vast of iemand beperkt is in zijn functioneren (werk) vanwege een medische stoornis. Dit doet hij door focus te leggen op het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast begeleidt hij (arbeidsongeschikte) werknemers en staat hij hen bij in een re-integratietraject. De meeste verzekeringsartsen werken bij het UWV, maar soms ook bij verzekeringsmaatschappijen en adviesorganisaties. De verzekeringsarts is ook goed op de hoogte van wet- en regelgeving.
 80. Waarnemend arts Een waarnemend arts is een arts die tijdelijk een andere arts vervangt. Deze persoon is minimaal BIG-geregistreerd als arts. Meestal neemt de persoon waar voor iemand van dezelfde specialisatie. Dus huisarts voor huisarts, specialist voor specialist.
 81. Zaalarts Een zaalarts is vaak een basisarts die werkt in een ziekenhuis. De zaalarts is meestal behandelend arts op de afdeling waar een patiënt wordt opgenomen. Meestal is de zaalarts en aios of anios die werkzaam is binnen het betreffende specialisme.
 82. Zenuwarts Een zenuwarts hield zich tot halverwege de jaren '80 bezig met psychiatrische stoornissen. Het specialisme bestaat niet meer, omdat het werkgebied is ondergebracht bij neurologie en psychiatrie.
 83. Ziekenhuisarts Een ziekenhuisarts is een profielarts KNMG, die werkzaam is in het ziekenhuis zoals de naam al zegt. De ziekenhuisarts werkt op snijdende en beschouwende afdeling. Hij geeft algemene medische zorg, en neemt specialisten veel werk uit handen als vast aanspreekpunt voor de patiënt op de afdeling. De ziekenhuisarts is een generalist en heeft een brede vakkennis en kennis van multimorbiditeit.

Dit artikel delen?